Oblastní charita Pardubice

  • Byla zřízena v květnu 1992 a má status církevní právnické osoby, jejím zřizovatelem je Biskupství královéhradecké.
  • Náleží k významným organizacím, které působí ve východních Čechách v rámci Diecézní charity Hradec Králové.
  • Je členem organizace Charita Česká republika, která je v rámci své sítě Charit největším nestátním poskytovatelem sociálně zdravotních služeb v ČR. Charita ČR je součástí mezinárodní sítě charitních organizací světa Caritas Internationalisa také jejího evropského regionu Caritas Europa.

Poslání Charity je obsaženo v jejím názvu. Slovo „caritas“ vyjadřuje lásku, která se projevuje službou člověka člověku, především tomu, který trpí. Touto myšlenkou se řídíme při naší každodenní práci, kdy poskytujeme služby především lidem v sociální, hmotné i duchovní nouzi bez ohledu na rasu, původ a náboženské přesvědčení. Všichni pracovníci se řídí interním dokumetem Etické zásady a pravidla chování pracovníků Oblastní charity Pardubice.

Všechny služby Oblastní charity Pardubice jsou koncipovány tak, aby klient mohl zůstat ve svém domácím prostředí mezi svými blízkými a byla maximálně podporována jeho soběstačnost. Zároveň se snažíme pomoci předcházet všem formám sociálního vyloučení lidí.

Oblastní charita Pardubice pomáhá zejména rodinám pečujícím o seniory, nemocné a zdravotně postižené, kterým nabízí následující služby:

Senioři, zdravotně postižení a nemocní, rodiny ohrožené chudobou a sociálním vyloučením, matky samoživitelky a další skupiny lidí v nouzi mohou využívat také následující služby:

OCHP

Pro rodiny s dětmi jsou určené tyto služby:

Středisko Služeb pro rodiny s dětmi:
Rodinná centra: