Příspěvek na péči

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI – ZÁKLADNÍ INFORMACE

Pokud se staráte o člověka, který je na vaší pomoci závislý, nebo využíváte i pečovatelskou službu některé registrované organizace, pomůže vám stát hradit náklady z příspěvku na péči.

Podrobné a aktuální informace naleznete na www.mpsv.cz/-/prispevek-na-peci.

Co je příspěvek na péči?

Příspěvek na péči je poskytován lidem, kteří z důvodu dlouhodobě nepříznivého stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby. Kdo tuto pomoc bude poskytovat, rozhoduje sám příjemce. Podle Zákona č. 108/2006 Sb., který právně poskytování příspěvku upravuje, může být poskytovatelem péče osoba blízká, jiná fyzická osoba v roli tzv. asistenta sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu, přičemž je možné kombinovat využívání péče od více poskytovatelů.

Kdo je příjemcem příspěvku?

Příjemcem příspěvku na péči je člověk, který péči vyžaduje, nikoliv tedy pečující osoba.

Může pečující osoba sama pobírat příspěvek?

Pečující osobou nemůže být člověk, který sám na sebe příspěvek pobírá. Nicméně na základě lékařské zprávy potvrzující schopnost péči vykonávat lze udělit výjimku.

Jak velký je tento příspěvek?

Výše měsíčního příspěvku se určuje podle tzv. stupně závislosti. Pro osoby starší 18 let v domácí péči je v současné době stanovena jeho výše takto:

  1. stupeň (lehká závislost): 880 Kč,
  2. stupeň (středně těžká závislost): 4 400  Kč,
  3. stupeň (těžká závislost): 12 800 Kč.
  4. stupeň (úplná závislost): 19 200  Kč.

Může příspěvek pobírat pacient v nemocnici?

Nárok na příspěvek nemá osoba, která je hospitalizovaná déle než jeden kalendářní měsíc, pokud nejde o lůžkový hospic. Tedy pokud by byla na péči závislá osoba doma (či v pobytovém zařízení sociálních služeb) třeba jen jeden den kalendářního měsíce, příspěvek za tento měsíc dostane. Skutečnost, že vaše blízká osoba byla hospitalizována, je třeba sdělit do osmi dnů příslušnému úřadu práce; to se týká i všech dalších změn mající vliv na přiznání příspěvku.

Může být pečující osoba zaměstnána nebo evidována na úřadu práce?

V případě, že poskytujete péči vám blízkému nemocnému člověku, můžete být normálně zaměstnán či zaměstnána nebo být evidovaný na úřadu práce jako žadatel o zaměstnání. V případě, že zaměstnán nebo zaměstnána nejste, započítává se vám doba péče pro důchodové účely jako náhradní doba, ale jen v případě, že tomu, o koho pečujete, byl přiznán vyšší stupeň závislosti než první. Pokud jste kvůli péči odešel nebo odešla ze zaměstnání, platí za vás v tomto případě stát i zdravotní a sociální pojištění. Potvrzení pro pojišťovnu resp. OSSZ vám dát příslušný ÚP.

 

Jak se o příspěvek žádá?

O příspěvek se žádá podáním Žádosti o příspěvek na péči na příslušné pobočce ÚP. Nedílnou součástí žádosti je i formulář Oznámení o poskytovateli pomoci. V případě, že vašemu blízkému byl již dříve příspěvek přiznán a nyní jen žádáte o zvýšení (přehodnocení stupně závislosti), vyplňujete formulář Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči. Všechny formuláře je možné stáhnout ze stránek MPSV.

K žádosti je vhodné přiložit i plnou moc, jíž žadatel pověří pečující osobu, aby jej v řízení zastupovala. V tom případě bude doporučená pošta chodit na jméno zástupce.

Jak se o příspěvek žádá?

O příspěvek se žádá podáním Žádosti o příspěvek na péči na příslušné pobočce ÚP. Nedílnou součástí žádosti je i formulář Oznámení o poskytovateli pomoci. V případě, že vašemu blízkému byl již dříve příspěvek přiznán a nyní jen žádáte o zvýšení (přehodnocení stupně závislosti), vyplňujete formulář Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči. Všechny formuláře je možné stáhnout ze stránek MPSV.

K žádosti je vhodné přiložit i plnou moc, jíž žadatel pověří pečující osobu, aby jej v řízení zastupovala. V tom případě bude doporučená pošta chodit na jméno zástupce.

Kdy příspěvek dostaneme?

Po podání žádosti očekávejte návštěvu sociálního pracovníka ÚP, který v místě, kde se péče poskytuje, vykoná tzv. sociální šetření. Bez této návštěvy nelze příspěvek přiznat, proto je v případě péče o hospicového pacienta tuto skutečnost na úřadě sdělit, aby nedošlo ke zbytečnému zdržení. ÚP má na rozhodnutí celkem sto pět dní.

Po sociálním šetření vám pravděpodobně přijde oznámení, že řízení je přerušené. To je standardní administrativní postup, který znamená, že vyřízení může trvat déle, než je zákonná lhůta, protože se čeká na  Pokud úřad nárok na příspěvek nakonec uzná, obdrží jej příjemce zpětně už i za měsíc, kdy si podal žádost.

Jak postupovat po úmrtí příjemce na péči?

Při vyplňování žádosti zvažte, jakou formou budete chtít peníze posílat i s ohledem na očekávatelnou skutečnost, že poslední příspěvek přijde až po zesnutí člověka, kterého doprovázíte. Úmrtí je pak třeba nahlásit na úřad práce, a příspěvek bude vyplacen pečující osobě uvedené v Oznámení o poskytovateli, a to i v případě, že platba přišla na účet zemřelého – částka se v tomto vyjímá z dědického řízení.

Mohu o pomoc s vyřízením žádosti požádat Oblastní charitu Pardubice?

S vyplněním a podáním žádosti vám rádi pomůžeme v rámci naší psychosociální podpory.

 
 

 

Miloš Mrázek, Ph.D.

Tel.: 730 812 217
psychosociální poradenství, duchovní podpora, terénní odlehčovací služba